Výsledky zápisu pro školní rok 2022/23

 

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku naleznete zde


Termín zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 - cizinci

 

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohli podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 –  16. 6. 2022 14:00 – 16:00

 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року –  16. 6. 2022 14:00 – 16:00

 

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku –  16. 6. 2022 14:00 – 16:00


Informace k zápisu

 

PODMÍNKY ZÁPISU

Zápis se týká dětí, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 6 let a dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. Každý uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým bude jeho spis veden ve správním řízení. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy. Přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně.

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena jedna 1. třída.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Do Základní školy Jeneč jsou přijímány:

1. děti po odkladu školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Jeneč

2. děti s trvalým bydlištěm v obci Jeneč

3. děti s trvalým bydlištěm mimo obec Jeneč

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) Žádosti o přijetí a Žádosti o odklad školní docházky podané v době zápisu dítěte do 1. třídy

2) Doporučení školského poradenského zařízení 

3) Doporučení odborného lékaře

 

DALŚÍ INFORMACE

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 –  16. 6. 2022 14:00 – 16:00

 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року –  16. 6. 2022 14:00 – 16:00

 

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku –  16. 6. 2022 14:00 – 16:00