Omlouvání nepřítomnosti


nejlépe emailem ms@skola-jenec.cz vždy do 14 hod. předchozího dne

případně SMS zprávou na telefonní číslo: 603 206 967

__________________________________________________________________________


OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI DĚTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍM ROČNÍKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

1.       Předem známá absence

 

Alespoň 3 dny před plánovanou absencí z důvodu např. rekreačního pobytu, návštěvy příbuzných, ozdravného pobytu, z rodinných důvodů, apod. zákonní zástupci dítěte podají škole žádost o uvolnění ze vzdělávání e-mailem  (ms@skola-jenec.cz) nebo v tištěné podobě. V žádosti uvedou datum, důvod a rozsah plánované absence.

 

O uvolňování dětí ze vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení  pedagogických pracovnic mateřské školy.

 

2.       Nenadálá absence

 

Nejpozději do 3 dnů po zahájení nenadálé absence (zdravotní důvody, apod.) oznámí zákonní zástupci dítěte škole důvod absence e-mailem (ms@skola-jenec.cz).

 

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je písemné vyjádření zákonných zástupců doručené škole e-mailem v tištěné podobě, případně mohou zákonní zástupci doložit nepřítomnost dítěte potvrzením lékaře.

 

Každá nepřítomnost dítěte ve škole bude zapsána  do omluvného listu, ve kterém se bude také evidovat, zda byla řádně omluvena.

 

Řešení neomluvené absence dětí

 

Pro řešení neomluvené absence dítěte budou zákonní zástupci vyzváni k individuálnímu pohovoru.

 

Při pokračující absenci bude zasláno oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí  dle § 34a odst. 4, školského zákona.