Omlouvání nepřítomnosti


__________________________________________________________________________


OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI DĚTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍM ROČNÍKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

1.       Předem známá absence

 

Alespoň 3 dny před plánovanou absencí z důvodu např. rekreačního pobytu, návštěvy příbuzných, ozdravného pobytu, z rodinných důvodů, apod. zákonní zástupci dítěte podají škole žádost o uvolnění ze vzdělávání e-mailem (kotata@skola-jenec.cz) nebo v tištěné podobě. V žádosti uvedou datum, důvod a rozsah plánované absence.

 

O uvolňování dětí ze vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

 

2.       Nenadálá absence

 

Nejpozději do 3 dnů po zahájení nenadálé absence (zdravotní důvody, apod.) oznámí zákonní zástupci dítěte škole důvod absence e-mailem (kotata@skola-jenec.cz).

 

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je písemné vyjádření zákonných zástupců doručené emailem.

 

Neomluvená absence

 

Neomluvená absence bude projednána se zákonnými zástupci dítěte. Při pokračující absenci kontaktuje škola orgán sociálně-právní ochrany dětí.