Omlouvání nepřítomnosti


__________________________________________________________________________


OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI DĚTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍM ROČNÍKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

1.       Předem známá absence

 

Alespoň 3 dny před plánovanou absencí z důvodu např. rekreačního pobytu, návštěvy příbuzných, ozdravného pobytu, z rodinných důvodů, apod. zákonní zástupci dítěte podají škole žádost o uvolnění ze vzdělávání e-mailem  (motylci@skola-jenec.cz) nebo v tištěné podobě. V žádosti uvedou datum, důvod a rozsah plánované absence.

 

O uvolňování dětí ze vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

 

2.       Nenadálá absence

 

Nejpozději do 3 dnů po zahájení nenadálé absence (zdravotní důvody, apod.) oznámí zákonní zástupci dítěte škole důvod absence e-mailem (motylci@skola-jene  c.cz).

 

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je písemné vyjádření zákonných zástupců doručené emailem.

 

Neomluvená absence

 

Neomluvená absence bude projednána se zákonnými zástupci dítěte. Při pokračující absenci kontaktuje škola orgán sociálně-právní ochrany dětí.